Search :
 
เป็นclip title ก่อนmore››
ปลาเก๋ามังกร เป็นปลาเนื้อนุ่มหนังวหนา ชาวประมงในพื้นที่ร่วมแรงใจกันเลี้ยงสร้างเป็นเศรษฐกิจประจำท้องถิ่น ใช้ปลาหมุนเวียน จากกระชังสู่กระชัง พัฒนาให้เป็นเศรษฐกิจยั่งยืนmore››
Copyright 2013 : Sirikhun.com
sirikhun : i'm spirit of the sea